Офис тел: 02 958 2625факс: 02 958 99 08 
0885 000 504; 0882 030 248; 0882 041 103; 0879 122 005
vule@petrobul-bg.com; iva.pecheva@petrobul-bg.com
c.conev@petrobul-bg.com; i.kochev@petrobul-bg.com
 
Регулационни документи  
Регулационни документи за PE
 - Declaratie LDPE 2009 Eng sem.pdf
 -
MSDS HDPE eng.pdf
 -
MSDS LDPE.pdf
 -
Produse RP-LDPE.ppt
 -
REACH.pdf


Регулационни документи за  PP
 - Declaratie PP 2009 Eng sem.pdf
 -
MSDS PP eng.pdf
 -
Rompetrol_ISO9001.pdf


Регулационни документи за  PS
 - GPPS_124N.pdf
 - HIPS_486.pdf
 


                                                 ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба и доставка на дружество „ПЕТРОБУЛ БГ” ООД

1. Общи разпоредби.

1.1.На основание чл. 298, ал.1 от Търговския закон настоящите общи условия се прилагат при продажба и доставка на стоки от Продавача „Петробул БГ“ ООД, ЕИК: 200229780, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Българска Легия 31 на Купувача/ите - физически и/или юридически лица.

1.2.Настоящите общи условия са валидни за територията на цялата страна и за всички складове на Продавача, и подлежат на актуализация по преценка на Продавача.

1.3.Всички заявки, доставки и продажби се приемат и извършват в рамките на работното време на Продавача както следва: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., с местоизпълнение - склад на Продавача.

1.4.Преди изпращане на заявка, Купувачът е длъжен да се запознае подробно с всички продукти предлагани от Продавача и техните технически и качествени характеристики, публикувани на сайта на Продавача. Рекламации поради грешка, незнание и/или незапознаване с характеристиките на продуктите от страна на поръчващия Купувач не се приемат.

1.5.По изключение, настоящите общи условия не се прилагат за конкретна продажба и/или доставка, за която Продавачът и Купувачът писмено са уговорили специални условия.

1.6.Обичайната търговска терминология (EXW, франко склад и тн.) се употребява в съответствие с действащите условия Incoterms 2000.

2. Оферти. Заявки и доставки.

2.1.Офертите на Продавача са обвързващи за двете страни, освен в случаите, в които:

-  офертата/офертите бъдат свободно оттеглени от страна на Продавача;

-  количествата на стоки и продукти включени в офертите са изчерпани;

-  е изтекъл уговорения срок за валидност на офертите;

-  Купувачът е предоставил своята индивидуална оферта на трето лице;

2.2.Продавачът се счита обвързан с изпълнение на заявка при кумулативно наличие на следните условия:

-  когато Продавачът е потвърдил писмено готовността си да изпълни заявката в определен срок;

-  когато Купувачът е заплатил указаната цена в указания срок;

-  когато стоките/продуктите са налични в съответното количество и качество към уговорения ден за доставка;

- когато не са налице форсмажорни обстоятелства и действия на трети лица, които пряко или косвено препятстват изпълнението на доставката;

2.3.Доставка на стоки извън склад на Продавача.

-   доставката на стоки на място различно от склад на Продавача се извършва само при изрично договаряне между страните и е за сметка на Купувача;

-    Продавачът не носи отговорност за погиване или повреждане на стоките, в случай че те се транспортират от трети лица/транспортно дружество, спедитор, самия Купувач и др./

-   Продавачът не отговаря за вреди, липси и всякакви тип разходи и санкции след предаване на стоките на Купувача и/или на транспортиращо ги трето лице.

-   Купувачът има право да връща приети стоки, които не са нарушена опаковка и изтекъл срок на годност, само и единствено след изрично писмено съгласие на Продавача.

2.4.Извън гореизброените случаи доставката, предаването и приемането на стоки се извършва франко склад на Продавача.

2.5.При получаване на стоката, Купувачът е длъжен да подпише фактура и / или транспортен документ ( товарителница или ЧМР), в който да отбележи датата и мястото на изпълнение на доставката.

2.6.Купувачът е длъжен да посочи в заявката си всички лица, които имат правото да получат от негово име и за негова сметка поръчаната стока. В случай, че не е посочил такива, и за да не се препятства изпълнението на доставката, за упълномощени лица се приемат шофьорите на т.а., работниците и служителите на Купувача, присъстващи лично при изпълнение на доставката.

3.Цени и начин на плащане.

3.1.Продавачът определя цените на стоката си независимо и самостоятелно, като правото му всякога да актуализира ценовата си листа е неотменимо и безусловно.

3.2.Актуалната ценова тарифа(листа) се оповестява от Продавача на Купувача/и по следните незаивисими един от друг начини:

-  писмено на сайта на дружеството;

-  чрез индивидуална оферта изпратена по имейл, факс, поща или друо средство за комуникация;

 

-  на място в склад на Продавача;

3.3.Продавачът запазва правото си индивидуално да определя цените за всеки конкретен Клиент /Купувач/ и за всяка конкретна заявка, в зависимост от нейното количество, характеристика на поръчаните стоки и др.

3.4 Цените на стоките се определят и заплащат в Евро или в български левове съобразно обменния Евро курс на БНБ за деня.

3.5.При липса на специално условие за отложено или предварително /авансово/ плащане, уговорено в заявка, договор, фактура или др. документ, Купувачът заплаща цената на стоките в момента на приемането им.

3.6.При незспазване на допълнително уговорени условия за плащане от Купувача, Продавачът може да не изпълни доставката/ите, както и да откаже да извърши следващи доставка/и, независимо че е потвърдил заявка/и на Купувача. В  този случай Продавачът не носи отговорност за неизпълнение или лошо изпълнение.

3.8.Плащанията на цената на стоката/ите се извършва, чрез банков превод по банковата сметка на Продавача, изрично посочена във издадената фактура.

3.9.Плащането се счита извършено от момента на заверяване на банковата сметка на Продавача, като всички разходи по банковия трансфер/превод/ са за сметка на Купувача.

3.10. Продавачът издава данъчен документ- Фактура след получаване на стоката от Купувача.

4. Преминаване на собствеността и риска.

4.1. Собствеността върху стоките преминава от Продавача към Купувача при кумулативно наличие на следните условия:

- Купувачът е заплатил цената на заявените стоки изцяло и в срок;

- Купувачът е приел стоката в цялост без забележки;

4.2. Рискът от погиване на стоката се поема от Купувача, когато:

- стоката е предадена за транспортиране и доставка на лицата изброени в т.2.3, предл. 2-ро;

- представител на Купувача, в т.ч. шофьор, служител, работник или пълномощник, при товаро-разтоварни или др. дейности увреди стоката, като е без значение местоизпълнението на доставката.

5. Рекламации и Гаранции.

5.1.Продавачът гарантира, че стоките предмет на продажба и доставка са годни за употреба, снабдени са със сертификат за качество и съответстват на всички законоусвановени стандарти и изисквания.

5.2.Купувачът има право да прави рекламации за явни недостатъци или несъответствие в количеството само при приемането на стоката/ите. Цитираните рекламации следва да бъдат оформени от Купувача в писмен вид.

5.3.Рекламации, касаещи скрити недостатъци на стоката могат да бъдат заявени от Купувача в срок от 7 /седем/ дни от датата на приемането на стоката. Рекламации заявени след този срок няма да бъдат разглеждани от Купувача.

5.4.Възражения и рекламации не се приемат, в случай че влошаването на качеството на продуктите се дължи на неправилно товарене, транспорт, разтоварване или неспазване на инструкции за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в техническата документация на Продавача или производителя.

5.5.В случай, че Продавачът уважи рекламация заявена при условията на 5.2 и 5.3, същият има право по свой избор и преценка или да замени замени стоките с недостатъци, да направи търговска отстъпка или да възстанови на Купувача цената на стоките.

6.Допълнителни разпоредби.

6.1. Купувачът се задължава да не разгласява/разпространява на трети лица информация за Продавача, станала му достояние при или по повод сключването или изпълнението на договор за продажба.

6.2. Продавачът се не носи отговорност за неизпълнение/ лошо изпълнение, вреди, санкции, глоби и др. в случай, че Купувачът не спазва нормативните изисквания за осъществяване на търговска дейност.

6.3. Всички спорове, предмет на настоящия договор се уреждат доброволно между страните, чрез преговори, а ако това е невъзможно, съгласно правилника на Български Търговски Арбитражен съд – град София.

6.4. За всички неуредени отношения от тези общи общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодатество.

 

Настоящите общи условия за утвърдени от Управителя на           „Петробул БГ“ ООД, ЕИК: 200229780 и влизат в сила на 03.01.2017г.

 

 

НАЧАЛО l ЗА НАС l МАТЕРИАЛИ l СКЛАДОВЕ l РЕГУЛАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ l КОНТАКТИ
2024, Всички права запазени. Регулационни документи